(Bulgarian translation of The Urantia Book)Search the Bulgarian Urantia Book
Книгата Урантия
Част Българското Заглавие -- English Title
I Централната и свръхвселените -- The Central and Superuniverses
Go To PART II
II Локалната вселена -- The Local Universe
Go To PART III
III Историята на Урантия -- The History of Urantia
Go To PART IV
IV Животът и ученията на Иисус -- The Life and Teachings of Jesus

Част # Българското Заглавие-- English Title .html Сравнение
Признаване -- Acknowledgment Page HTML      
FWD 000 Предисловие -- Foreword HTML SbS
I 001 Всеобщият Баща -- The Universal Father HTML SbS
I 002 Природата на Бога -- The Nature of God HTML SbS
I 003 Атрибутите на Бога -- The Attributes of God HTML SbS
I 004 Връзката между Бога и Вселената -- God's Relation to the Universe HTML SbS
I 005 Връзката между Бога и индивида -- God's Relation to the Individual HTML SbS
I 006 Вечният Син -- The Eternal Son HTML SbS
I 007 Връзката на Вечния Син с Вселената -- Relation of the Eternal Son to the Universe HTML SbS
I 008 Безкрайният Дух -- The Infinite Spirit HTML SbS
I 009 Връзката между Безкрайния Дух и Вселената -- Relation of the Infinite Spirit to the Universe HTML SbS
I 010 Райската Троица -- The Paradise Trinity HTML SbS
I 011 Вечният остров на Рая -- The Eternal Isle of Paradise HTML SbS
I 012 Вселената на Вселените -- The Universe of Universes HTML SbS
I 013 Свещените сфери на Рая -- The Sacred Spheres of Paradise HTML SbS
I 014 Централната Божествена Вселена -- The Central and Divine Universe HTML SbS
I 015 Седемте свръхвселени -- The Seven Superuniverses HTML SbS
I 016 Седемте Главни Духа -- The Seven Master Spirits HTML SbS
I 017 Седемте групи Висши Духове -- The Seven Supreme Spirit Groups HTML SbS
I 018 Висшите Троични Личности -- The Supreme Trinity Personalities HTML SbS
I 019 Еднородните Същества с Троичен произход -- The Co-ordinate Trinity-Origin Beings HTML SbS
I 020 Райските Божии Синове -- The Paradise Sons of God HTML SbS
I 021 Райските Синове-Създатели -- The Paradise Creator Sons HTML SbS
I 022 Тринитизираните Божии Синове -- The Trinitized Sons of God HTML SbS
I 023 Тринитизираните Божии Синове -- The Solitary Messengers HTML SbS
I 024 Върховните Личности на Безкрайния Дух -- Higher Personalities of the Infinite Spirit HTML SbS
I 025 Пространствените Войнства на Посланиците -- The Messenger Hosts of Space HTML SbS
I 026 Попечителски духове на централната вселена -- Ministering Spirits of the Central Universe HTML SbS
I 027 Служене на Първичните свръхнафими -- Ministry of the Primary Supernaphim HTML SbS
I 028 Попечителски духове на свръхвселените -- Ministering Spirits of the Superuniverse HTML SbS
I 029 Управляващите Вселенската Енергия -- The Universe Power Directors HTML SbS
I 030 Личности в Голямата Вселена -- Personalities of the Grand Universe HTML SbS
I 031 Корпусът на Завършилите -- The Corps of Finality HTML SbS