خانه بارگیری پایین گروههای مطالعاتی پيوندها ترجمه ها
(Farsi translation of The Urantia Book)
کتاب یورنشیا
English Title -- عنوان   بخش
The Central and Superuniverses -- بخش اول – جهان مرکزی و فوق جهانها
I
The Local Universe -- بخش دوم - جهان محلی
II
The History of Urantia -- بخش سوم - تاریخ یورنشیا
III
The Life and Teachings of Jesus -- بخش چهارم - زندگی‌ و تعالیم عیسی
IV

The Central and Superuniverses -- بخش اول – جهان مرکزی و فوق جهانها

English Title -- عنوان مقاله
بخش
.pdf .doc .htm مقایسه
Title page -- صفحه عنوان      
   
Foreword -- پیشگفتار
۰
000 FWD PDF DOC HTML SbS
The Universal Father -- پدر جهانی
۱
001 I PDF DOC HTML SbS
The Nature of God -- طبیعت خداوند
۲
002 I PDF DOC HTML SbS
The Attributes of God -- ویژگیهای خداوند
۳
003 I PDF DOC HTML SbS
God's Relation to the Universe -- رابطهٔ خداوند با جهان
۴
004 I PDF DOC HTML SbS
God's Relation to the Individual -- رابطهٔ خداوند با فرد
۵
005 I PDF DOC HTML SbS
The Eternal Son -- پسر جاودان
۶
006 I PDF DOC HTML SbS
Relation of the Eternal Son to the Universe -- رابطۀ پسر جاودان با فرد
۷
007 I PDF DOC HTML SbS
The Infinite Spirit -- روح بیکران
۸
008 I PDF DOC HTML SbS
Relation of the Infinite Spirit to the Universe -- رابطهٔ روح بیکران با جهان
۹
009 I PDF DOC HTML SbS
The Paradise Trinity -- تثلیث بهشت
۱۰
010 I PDF DOC HTML SbS
The Eternal Isle of Paradise -- جزیرهٔ جاودان بهشت
۱۱
011 I PDF DOC HTML SbS
The Universe of Universes -- جهان جهانها
۱۲
012 I PDF DOC HTML SbS
The Sacred Spheres of Paradise -- کرات مقدس بهشت
۱۳
013 I PDF DOC HTML SbS
The Central and Divine Universe -- جهان الهی و مرکزی
۱۴
014 I PDF DOC HTML SbS
The Seven Superuniverses -- هفت فوق جهان
۱۵
015 I PDF DOC HTML SbS
The Seven Master Spirits -- هفت روح استاد
۱۶
016 I PDF DOC HTML SbS
The Seven Supreme Spirit Groups -- هفت گروه روحی متعال
۱۷
017 I PDF DOC HTML SbS
The Supreme Trinity Personalities -- شخصیتهای متعالی تثلیث
۱۸
018 I PDF DOC HTML SbS
The Co-ordinate Trinity-Origin Beings -- موجودات همتراز تثلیث منشأ
۱۹
019 I PDF DOC HTML SbS
The Paradise Sons of God -- پسران بهشتی‌ خداوند
۲۰
020 I PDF DOC HTML SbS
The Paradise Creator Sons -- پسران بهشتی‌ آفریننده
۲۱
021 I PDF DOC HTML SbS
The Trinitized Sons of God -- پسران تثلیث یافتۀ خداوند
۲۲
022 I PDF DOC HTML SbS
The Solitary Messengers -- پیام آوران منفرد
۲۳
023 I PDF DOC HTML SbS
Higher Personalities of the Infinite Spirit -- شخصیتهای بالاتر روح بیکران
۲۴
024 I PDF DOC HTML SbS
The Messenger Hosts of Space -- سپاهیان پیام‌آور فضا
۲۵
025 I PDF DOC HTML SbS
Ministering Spirits of the Central Universe -- ارواح خادم جهان مرکزی
۲۶
026 I PDF DOC HTML SbS
Ministry of the Primary Supernaphim -- خدمت روحانی سوپرنافیمهای اولیه
۲۷
027 I PDF DOC HTML SbS
Ministering Spirits of the Superuniverse -- ارواح خادم فوق جهان
۲۸
028 I PDF DOC HTML SbS
The Universe Power Directors -- مدیران نیروی جهان
۲۹
029 I PDF DOC HTML SbS
Personalities of the Grand Universe -- شخصیتهای جهان بزرگ
۳۰
030 I PDF DOC HTML SbS
The Corps of Finality -- سپاه نهایت
۳۱
031 I PDF DOC HTML SbS